محاسبه کمیسیون املاک
کمیسیون هر طرف(چه خریدار چه فروشنده) طبق اتحادیه املاک
حق کمیسیون
0
مالیات بر ارزش افزوده
0
کمیسیون قابل پرداخت
0
کمیسیون قابل پرداخت موجر(۶۰٪)
0
کمیسیون قابل پرداخت مستاجر(۴۰٪)
0
تذکر:

اعداد محاسبه شده در بالا سهم هر طرف می باشد که باید به صورت مجزا پرداخت شود

 

به دنبال خانه هستم

به دنبال خانه هستم

صاحب خانه هستم

صاحب خانه هستم